Ks. Józef Tischner “Drogi i bezdroża miłosierdzia” – część V

Zapraszamy do lektury dzieła “Drogi i bezdroża miłosierdzia” autorstwa ks. Józefa Tischnera

 

ŚWIĘTA SIOSTRA FAUSTYNA

W okresie międzywojennym w klasz­torze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Mi­łosierdzia żyła i zmarła Siostra Faustyna Ko­walska (1905-1938). Pełniła w nim obowiąz­ki kucharki, ogrodniczki i furtianki. Pod po­włoką szarej codzienności kryło się niezwyk­łe bogactwo jej życia wewnętrznego obfitu­jące w nadzwyczajne dary takie jak: wizje, ekstazy, dar proroctwa, bilokacji, ukrytych stygmatów, czytania w duszach ludzkich, mistycznych zrękowin i zaślubin. Zasadni­czą treścią jej życia była jednak troska o dos­konałe naśladowanie Chrystusa w postawie dziecięcego zaufania wobec Ojca niebieskie­go (pełnienie Jego woli) i miłosierdzia względem bliźnich oraz uczestnictwo w Jego dziele ratowania zagubionych dusz. Swoje ży­cie złożyła w ofierze za grzeszników, szczegól­nie za te dusze, którym zagrażała utrata zba­wienia. Zmarła 5 października 1938 roku w łagiewnickim klasztorze. Ojciec Święty Jan Paweł II beatyfikował ją 18 kwietnia 1993 roku, a kanonizował 30 kwietnia 2000 roku.

Z życiem św. Siostry Faustyny nieod­łącznie związana jest misja, którą zlecił jej Pan Jezus. W Starym Zakonie – powiedział – wy­syłałem proroków do ludu swego z groma­mi. Dziś wysyłam ciebie do całej ludzkości z Moim miłosierdziem. Nie chcę karać zbola­łej ludzkości, ale pragnę ją uleczyć, przytula­jąc ją do swego miłosiernego Serca (Dz. 1588),

Misja Siostry Faustyny obejmuje na­stępujące zadania:

  • Przybliżanie i głoszenie światu praw­dy objawionej w Piśmie Świętym o miłości miłosiernej Boga do każdego człowieka.
  • Wypraszanie miłosierdzia Bożego dla całego świata, szczególnie dla grzeszników m. in. przez praktykę nowych form kultu, z którymi Pan Jezus związał wielkie obietni­ce pod warunkiem autentycznej praktyki na­bożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli tros­ki o postawę ufności i miłosierdzia. Nowymi formami kultu są: obraz Chrystusa z podpi­sem: Jezu, ufam Tobie, święto Miłosierdzia (pierwsza niedziela po Wielkanocy), koron­ka do Miłosierdzia Bożego, godzina Miłosier­dzia, szerzenie czci Miłosierdzia.

Zainspirowanie apostolskiego ru­chu Bożego Miłosierdzia, który dąży do od­rodzenia życia religijnego w duchu ufności wobec Boga i miłosierdzia wobec bliźnich oraz podejmuje zadania głoszenia orędzia Miłosierdzia i wypraszania miłosierdzia Bo­żego dla świata.

Imię św. Siostry Faustyny i jej posłan­nictwo znane jest na wszystkich kontynen­tach świata. Teologowie zaliczają ją do grona najwybitniejszych mistyków w dziejach Kościoła, a Dzienniczek, który pisała na po­lecenie Pana Jezusa, uważają za dodatkowe i oryginalne źródło dla badań teologii miło­sierdzia.

 

FUNDACJA SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Zespół klasztorny w Krakowie-Łagiewnikach powstał jako obiekt zamknięty przeznaczony wyłącznie dla sióstr Zgroma­dzenia Matki Bożej Miłosierdzia oraz ich wychowanek. Rosnąca sława świętości Siostry Faustyny oraz rozwijający się kult Miłosierdzia Bożego w formach przez nią przekazanych sprawiły, że bramy Józefowa zostały szeroko otwarte. Dzisiaj przechodzą przez nie setki tysięcy pielgrzymów z róż­nych stron Polski i wielu krajów świata ze wszystkich kontynentów.

7 czerwca 1997 roku przybył na to miejsce Ojciec Święty Jan Paweł II, aby mod­lić się przed łaskami słynącym obrazem Je­zusa Miłosiernego i przy relikwiach bł. Sios­try Faustyny, Kilkanaście lat wcześniej nazwał klasztor w Łagiewnikach: „stolicą kul­tu Miłosierdzia Bożego”, a w czasie swego pobytu w nim powiedział m, in.: „Stąd bo­wiem wyszło orędzie miłosierdzia Bożego, które sam Chrystus zechciał przekazać naszemu pokoleniu za pośrednictwem bło­gosławionej Faustyny A jest to orędzie ja­sne i czytelne dla każdego”. Wskazując zaś na największą potrzebę człowieka dodał: „Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi, jak miłosierdzie Boże”.

Ciągle wzrastający ruch pielgrzymko­wy do Łagiewnik zrodził pilną potrzebę roz­budowy sanktuarium. W tym celu Metro­polita Krakowski Franciszek kard. Machar­ski powołał Fundację Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Jej zadaniem jest zbieranie funduszy i kierowanie pracami związany­mi z budową bazyliki Miłosierdzia Bożego oraz dużym zapleczem duszpastersko-socjalnym dla pielgrzymów i – oczekujących głębszej formacji – apostołów Bożego Mi­łosierdzia.

Osoby, które pragną się włączyć w dzieło rozbudowy sanktuarium, mogą współpracować z fundacją przez modlitwę, ofiary duchowe i pieniężne przesyłane na konto:

72 1240 4432 1111 0000 4737 4672

dla
Fundacja Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
ul. Siostry Faustyny 3, 30-420 Kraków

W intencji ofiarodawców w sanktu­arium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach codziennie modlą się siostry Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, a w każdy trzeci piątek miesiąca odprawia­na jest Msza święta.

 

Zobacz pozostałe rozdziały