Zasady udzielania wsparcia psychologicznego rodzinom po stracie

Wsparcie psychologiczne rodzinie po stracie dziecka (poszczególnym jej członkom) jest udzielane na wyraźną prośbę i za zgodą jej członków. Podstawą nawiązania współpracy w tym zakresie jest zgłoszenie się rodziny (poszczególnych członków) przez wypełnienie karty zgłoszenia (karta dostępna jest w dokumentacji przekazanej rodzinie w trakcie wcześniejszej pracy w ramach Hospicjum Perinatalnego lub Domowego Hospicjum dla Dzieci lub przez formularz zgłoszeniowy dostępny na www.hospicjumtischnera.org lub w biurze Hospicjum przy ul. Różanej 11/1. Możliwe jest także zgłoszenie telefoniczne na numer telefonu:  12 269 86 22 lub mailowo na adres: [email protected].

 • Po pomoc psychologiczną w kryzysie związanym z utratą dziecka, mogą się zwrócić rodzice, rodzeństwo, bliscy krewni zmarłego, którzy oceniają, że ich przeżycia związane z przeżywaniem żałoby wymagają specjalistycznego wsparcia.
 • Pomocy psychologicznej udzielają psychologowie Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci w ramach konsultacji indywidualnych, małżeńskich lub rodzinnych w zależności od zgłaszanych potrzeb. Podczas pierwszego spotkania konsultacyjnego rodzina (lub jej poszczególni członkowie), otrzymuje informację dotyczącą oferty pomocy i zasad udzielania wsparcia rodzinie po stracie oraz podejmuje decyzję o podjęciu pracy terapeutycznej lub zakończeniu kontaktu.
 • Decyzja rodziny o korzystaniu z pomocy psychologicznej w KHD, wiąże się z akceptacją zasad udzielania wsparcia oraz podpisaniem wymaganych zgód
 • Rodzina (poszczególni jej członkowie) deklarujący wolę otrzymania wsparcia psychologicznego dla rodzin po stracie dziecka zostają wpisani do Księgi Rodzin po Stracie Dziecka, oraz rozpoczyna pracę terapeutyczną w trybie indywidualnym lub grupowym w zależności od potrzeb oraz aktualnej oferty hospicjum.
 • W razie braku możliwości przyjęcia rodziny do opieki psychologicznej po stracie dziecka, możliwe jest odbycie jednorazowej konsultacji indywidualnej lub telefonicznej celem udzielenia informacji o innych możliwych formach/miejscach otrzymania wsparcia.
 • Praca terapeutyczna z rodzinami (poszczególnymi członkami rodzin) odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 w miarę możliwości w siedzibach Hospicjum (Kraków, ul. Różana 11/1 lub ul. Wielicka 265). W uzasadnionych przypadkach możliwa jest praca w miejscu zamieszkania rodziny objętej opieką, niemniej w takiej sytuacji czas dojazdu i powrotu wliczony jest w czas dostępności psychologa i wymaga to dodatkowej zgody Członka Zarządu ds. Podmiotu Leczniczego.
 • Pomoc psychologiczna po starcie dziecka udzielana jest rodzinom (poszczególnym jej członkom) w okresie 1 roku od momentu przyjęcia do opieki. W wyjątkowych przypadkach (zaburzenia procesu przeżywania żałoby), za zgodą Członka Zarządu ds. Podmiotu Leczniczego, oraz w miarę dostępności psychologów Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci, możliwe jest przedłużenie okresu pracy terapeutycznej. W razie braku możliwości przedłużenia opieki, rodzina zostanie skierowana do innych miejsc udzielających wsparcia w żałobie.
 • Indywidualna praca terapeutyczna z psychologiem odbywa się regularnie, (z częstotliwością 1-4 spotkań w miesiącu; częstotliwość dostosowywana jest indywidualnie do potrzeb rodziny i wynika z dostępności psychologa); jedno spotkanie trwa do 90 minut. Harmonogram indywidualnej pracy terapeutycznej wymaga zatwierdzenia przez Członka Zarządu ds. Podmiotu Leczniczego.
 • Decyzję o rozpoczęciu pracy terapeutycznych grup wsparcia, podejmuje Członek Zarządu ds. Lecznictwa, na podstawie ilości zakwalifikowanych zgłoszeń do danej grupy.
 • Rodzina (lub poszczególni jej członkowie) objęta wsparciem po stracie dziecka, na każdym etapie jest zaproszona do korzystania ze wszystkich propozycji integracji środowiska hospicyjnego (udział w spotkaniach, imprezach, wyjazdach, Mszach św.) ogłaszanych na stronie internetowej Hospicjum.
 • Na każdym etapie prowadzonego wsparcia rodzina (poszczególni jej członkowie) może wnioskować o zakończeniu opieki, składając deklarację o zaprzestaniu korzystania ze wsparcia psychologicznego z podaniem dnia rozwiązania współpracy.
 • Obszar pracy psychologicznej z rodziną po stracie dziecka dotyczy:
  • wsparcia psychicznego procesu przeżywania żałoby
  • wsparcia informacyjnego odnośnie procesu żałoby, jego charakterystyki
  • wsparcia w procesie adaptacji do nowej sytuacji rodziny
  • pomocy i wsparcia w radzeniu sobie z emocjami pojawiającymi się w kontekście straty dziecka
  • pomoc w radzeniu sobie ze stresem,
  • wsparcia rodziców w kryzysie małżeńskim spowodowanym utratą dziecka
  • wsparcia w komunikacji między rodzicami oraz z dziećmi i pozostałymi członkami rodziny,
  • wsparcia rodziców w budowaniu własnej sieci wsparcia społecznego,
  • wsparcia rodzeństwa każdym etapie po śmierci dziecka,
  • tworzenie przestrzeni dla wyrażania i rozumienia uczuć związanych z nową sytuacją w rodzinie związaną ze śmiercią,
  • tworzenie przestrzeni dla rozpoznawania własnych potrzeb rodzeństwa,
  • umożliwienia powrotu do równowagi psychicznej po śmierci dziecka, uzyskania potraumatycznego wzrostu.
 • Każda rodzina objęta wsparciem (poszczególni jej członkowie) przyjmują do wiadomości i akceptują, że psycholog nie stanowi pogotowia ratunkowego, dostępnego zawsze i od zaraz.