Regulamin Zarządu Fundacji

„Fundacja Krakowskie Hospicjum dla Dzieci imienia księdza Józefa Tischnera”

tekst jednolity

§ 1

Zarząd jest organem Fundacji którego skład, sposób powołania i odwołania, reguluje paragraf 17 punkt od 1 do 5 Statutu Fundacji.

§ 2

Kompetencje, zadania oraz sposób reprezentacji Zarządu Fundacji określa paragraf 18, 19 oraz 22 Statutu Fundacji.

§ 3

1. Posiedzenie Zarządu i sposób głosowania określa paragraf 20 i 21 Statutu Fundacji ,
2. Posiedzenie Zarządu odbywa się nie rzadziej niż raz w miesiącu. Spotkania są protokołowane, zwłaszcza podejmowane przez Zarząd uchwały.

§ 4

Szczegółowy zakres działania Zarządu Fundacji określa paragraf 23 Statutu Fundacji.

§ 5

1. Obowiązki Adama M. Cieśli jako Prezesa Zarządu reguluje paragraf 24 Statutu Fundacji.
2. Jolanta Goździk jako Członek Zarządu odpowiada za podmiot leczniczy „Krakowskie Hospicjum dla Dzieci”.
3. Małgorzata Strumińska jako Członek Zarządu odpowiada za funkcjonowanie Biura Fundacji.
4. Dorota Zygadło jako Członek Zarządu odpowiada za zespół pielęgniarski i sprzęt medyczny w podmiocie leczniczym „Krakowskie Hospicjum dla Dzieci”.
5. Szczegółowy zakres funkcjonowania Członków Zarządu przywołanych w paragrafie 5 punkt 2 i 4 określa regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego „Krakowskie Hospicjum dla Dzieci”.

§ 6

1. Zarząd nadaje kierunek pracy powołanego przez siebie Biura zgodnie z paragrafem 10 punkt
5 Statutu Fundacji oraz paragrafem 25 punkt 2 i 3, sprawuje nad nim kontrole, powołuje – zatrudnia i zwalnia jego pracowników.
2. Zgodnie z paragrafem 25 punkt 1 Zarząd może powołać Dyrektora do bieżącego kierowania pracami Fundacji.
3. Zarząd zobowiązany jest do stworzenia odpowiednich warunków dla właściwej realizacji zadań Biura z uwzględnieniem zasad bhp i ppoż.,
4. W zakresie praw i obowiązków wynikających ze stosunków pracy z zatrudnionymi pracownikami mają odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu pracy.
5. Dla polepszenia i usprawnienia realizacji celów Fundacji zawartych w § 8 Statutu Fundacji zarządzamy:

1) Utworzenie Zespołu Rodzinnego dla każdego podopiecznego Hospicjum i jego rodziny,
2) Zespół Rodzinny składa się z lekarza, pielęgniarki, psychologa i ewentualnie rehabilitanta, pracownika socjalnego lub innej delegowanej osoby,
3) Zespół Rodzinny realizuje swoje zadania w uzgodnieniu z Zarządem Fundacji poprzez:
a) pracę każdego jej członka w ramach wykonywanego zawodu lub przydzielonych czynności przez Zarząd Fundacji,
b) współpracę wszystkich członków danego Zespołu Rodzinnego rozumianą jako realizację ustalonych przez Zarząd Fundacji celów dla danego podopiecznego i jego rodziny ( opiekunów prawnych),

4) Celem nadrzędnym pracy każdego Zespołu Rodzinnego poprzez dialog, w szczególności z uwzględnieniem punktu 3) b), jest podążanie w takim kierunku, aby rodzina naszego podopiecznego mogła skoncentrować się na towarzyszeniu swojemu dziecku w chorobie i odchodzeniu.

§ 7

W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się postanowieniami Statutu bądź innymi przepisami prawa.

§ 8

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Radę Fundacji .