Regulamin Zarządu Fundacji

Regulamin Zarządu Fundacji
(przyjęty 12.05.2014 roku)

 

„Krakowskie Hospicjum dla Dzieci imienia księdza Józefa Tischnera”

§ 1

Zarząd jest organem Fundacji którego skład, sposób powołania i odwołania, reguluje paragraf 17 punkt od 1 do 5 Statutu Fundacji.

§ 2

Kompetencje, zadania oraz sposób reprezentacji Zarządu Fundacji określa paragraf 18, 19 oraz 22 Statutu Fundacji.

§ 3

 1. Posiedzenie Zarządu i sposób głosowania określa paragraf 20 i 21 Statutu Fundacji.
 2. Posiedzenie Zarządu odbywa się nie rzadziej niż raz w miesiącu. Spotkania są protokołowane, zwłaszcza podejmowane przez Zarząd uchwały.

§ 4

Szczegółowy zakres działania Zarządu Fundacji określa paragraf 23 Statutu Fundacji.

§ 5

 1. Obowiązki Adama M. Cieśli jako Prezesa Zarządu reguluje paragraf 24 Statutu Fundacji,
 2. Jolanta Goździk jako Członek Zarządu odpowiada za podmiot leczniczy „Krakowskie Hospicjum dla Dzieci”,
 3. Aleksandra Krasowska – Kwiecień jako Członek Zarządu odpowiada za dokumentacje medyczną i szkolenia w podmiocie leczniczym „Krakowskie Hospicjum dla Dzieci”,
 4. Dorota Zygadło jako Członek Zarządu odpowiada za zespół pielęgniarski i sprzęt medyczny w podmiocie leczniczym „Krakowskie Hospicjum dla Dzieci”,
 5. Szczegółowy zakres funkcjonowania Członków Zarządu przywołanych w paragrafie 5 punkt 2 i 4 określa regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego „Krakowskie Hospicjum dla Dzieci”,

§ 6

 1. Zarząd nadaje kierunek pracy powołanego przez siebie Biura zgodnie z paragrafem 10 punkt 5 Statutu Fundacji oraz paragrafem 25 punkt 2 i 3, sprawuje nad nim kontrole, powołuje – zatrudnia i zwalnia jego pracowników.
 2. Zgodnie z paragrafem 25 punkt 1 Zarząd może powołać Dyrektora do bieżącego kierowania pracami Fundacji.
 3. Zarząd zobowiązany jest do stworzenia odpowiednich warunków dla właściwej realizacji zadań Biura z uwzględnieniem zasad bhp i ppoż..
 4. W zakresie praw i obowiązków wynikających ze stosunków pracy z zatrudnionymi pracownikami mają odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu pracy.
 5. Dla polepszenia i usprawnienia realizacji celów Fundacji zawartych w § 8 Statutu Fundacji zarządzamy:
  1. Utworzenie Zespołu Rodzinnego dla każdego podopiecznego Hospicjum i jego rodziny,
  2. Zespół Rodzinny składa się z lekarza, pielęgniarki, psychologa i ewentualnie rehabilitanta, pracownika socjalnego lub innej delegowanej osoby,
  3. Zespół Rodzinny realizuje swoje zadania w uzgodnieniu z Zarządem Fundacji poprzez:
   a) pracę każdego jej członka w ramach wykonywanego zawodu lub przydzielonych czynności przez Zarząd Fundacji,
   b) współpracę wszystkich członków danego Zespołu Rodzinnego rozumianą jako realizację ustalonych przez Zarząd Fundacji celów dla danego podopiecznego i jego rodziny (opiekunów prawnych),
  4. Celem nadrzędnym pracy każdego Zespołu Rodzinnego poprzez dialog, w szczególności z uwzględnieniem punktu 3) b), jest podążanie w takim kierunku, aby rodzina naszego podopiecznego mogła skoncentrować się na towarzyszeniu swojemu dziecku w chorobie i odchodzeniu.

§ 7

W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się postanowieniami Statutu bądź innymi przepisami prawa.

§ 8

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Rade Fundacji.