Regulamin i zasady działania Podmiotu Leczniczego

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO

 

„KRAKOWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI”

 

Niniejszy regulamin organizacyjny określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy Krakowskie Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera,  nieuregulowane w ustawie lub statucie.

 

§ 1

 

 1. Podmiot leczniczy Krakowskie Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera, zwany dalej Hospicjum, działa na podstawie:

     1) Statutu fundacji Krakowskie Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera,

    2) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz.654 ze zm.)  oraz aktów wykonawczych do ustawy,

  3) wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego  pod numerem 000000007079.

§ 2

 1. Celem działania Hospicjum jest zapewnienie dzieciom nieuleczalnie chorym, które  nie wymagają hospitalizacji i mogą przebywać w domu pod opieką rodziców (opiekunów prawnych), dostępu do opieki medycznej (lekarskiej, pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej
  i psychologicznej) sprawowanej w domu pacjenta.
 1. Do podstawowych zadań Hospicjum należą:

     1) zapewnienie dziecku całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w jego domu,

     2) rehabilitacja w zakresie niezbędnym dla utrzymania możliwie najlepszej jakości życia,

     3) opieka psychologiczna nad chorym dzieckiem i jego najbliższą rodziną,

     4) nieodpłatne udostępnienie sprzętu i przedmiotów koniecznych do pielęgnacji
i rehabilitacji chorych dzieci,

    5) szkolenie pacjentów i opiekunów/członków rodziny w zakresie czynności mających wpływ na poprawę jakości życia w chorobie długoterminowej, w tym indywidualna pomoc w tworzeniu możliwie najkorzystniejszych warunków do opieki nad chorym dzieckiem w jego rodzinnym domu,

   6) przygotowanie chorego dziecka i jego rodziny do zdarzeń wynikających z nieuniknionego postępu nieuleczalnej choroby, także do śmierci.

§ 3

 

 1. Zadania przedstawione w pkt 2 § 2 Hospicjum realizuje przez Krakowskie Hospicjum dla Dzieci zwane dalej KHD, będące przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego.

 

 1. KHD sprawuje działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych w oparciu o umowę z MOW NFZ na realizację świadczeń z zakresu „opieki paliatywnej i hospicyjnej – świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci oraz  perinatalnej opieki paliatywnej”.

    1) KHD prowadzi w warunkach domowych całodobową działalność leczniczą inną niż świadczenia szpitalne, polegającą na:

a)  wizytach lekarskich,

b) wizytach pielęgniarskich,

c) zajęciach fizjoterapeutycznych,

d) poradach psychologicznych i psychoterapii,

e) całodobowym dyżurze lekarskim,

f) całodobowym dyżurze pielęgniarskim,

     2) Szczegółowy zakres świadczonej przez KHD pomocy leczniczej określają

a) potrzeby pacjenta wynikające z jego aktualnego stanu klinicznego oraz

b) stosowne akty prawne zawierające wytyczne co do sposobu i warunków realizacji   kontraktu z MOW NFZ na realizację świadczeń w zakresie „opieka hospicyjna – hospicjum domowe dla dzieci”.

§4

 1. Miejscem udzielania świadczeń leczniczych przez KHD jest miejsce zamieszkania pacjenta.
 2. KHD działa na terenie miasta Krakowa i jego okolic, w obszarze województwa małopolskiego.

§5

 

 1. Podstawą przyjęcia dziecka do KHD jest:

      1) rozpoznanie u dziecka nieuleczalnej choroby oraz

      2) zakończenie diagnostyki i leczenia przyczynowego, oraz

     3) zgoda rodziców/opiekunów prawnych i pacjenta (>14 rż, jeżeli możliwa) na odstąpienie od dalszej diagnostyki i leczenia przyczynowego, oraz

   4) zgoda rodziców/opiekunów prawnych i pacjenta (>14 rż, jeżeli możliwa) na leczenie objawowe w warunkach hospicjum domowego dla dzieci, oraz

    5) skierowanie dziecka do dalszej opieki w hospicjum domowym dla dzieci przez jednostkę dotychczas prowadzącą leczenie lub lekarza POZ.

 1. Zgłoszenie chorego dziecka do opieki leczniczej w KHD odbywa się przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka:

     1) osobiście w siedzibie KHD lub

     2) telefonicznie,  lub

     3) drogą mailową.

 1. Zgłoszenia dzieci do KHD przyjmuje Członek zarządu ds. podmiotu leczniczego, lub w trakcie jego nieobecności Członek Zarządu ds. pielęgniarstwa i sprzętu medycznego.
 1. Przyjmowanie zgłoszeń do KHD odbywa się:

       1) od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 15:30 w siedzibie KHD,

     2) od poniedziałku do soboty, w godzinach od 9:00 do 19:00 – telefonicznie na  numer 663 814 005 lub 663 814 006,

  3) codziennie – mailowo na adres: j[email protected]  lub  [email protected]  lub  [email protected]  – konieczne jest podanie numeru telefonu do kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka.

 1. Informacja o sposobie zgłoszenia dzieci do KHD jest ogłoszona do publicznej wiadomości przez zamieszczenie informacji:

     1) w siedzibie Hospicjum – ul. Wielicka 265, 30-633 Kraków, pokój CALD 2C-06

     2) na stronie www.hospicjumtischnera.org za pośrednictwem formularza e-rejestracji hospicjumtischnera.erej.pl  w zakładce – DLA NIEULECZALNIE CHORYCH DZIECI – JAK ZGŁOSIĆ DZIECKO DO HOSPICJUM.

 1. W przypadku braku możliwości przyjęcia dziecka do opieki leczniczej w KHD w chwili zgłoszenia, rodzice/opiekunowie są informowani o możliwości:

     1) zapisania na listę oczekujących – dane comiesięcznie są przekazywane do MOW NFZ,

     2) zgłoszenia się do innej jednostki o podobnym profilu działania znajdującej się w pobliżu miejsca zamieszkania chorego dziecka.

 1. Po przyjęciu dziecka do KHD Członek Zarządu ds. podmiotu leczniczego wraz z Członkiem Zarządu ds. pielęgniarstwa i sprzętu medycznego oraz Koordynatorem Rehabilitacji i Psychologów ustalają skład Zespołu Rodzinnego (ZR ) realizującego świadczenia lecznicze i uzgadniają z rodzicami/opiekunami prawnymi termin pierwszej wizyty.
 1. Zakres działań leczniczych Zespołu Rodzinnego (ZR) przedstawiony w pkt. 7 § 5, obejmuje:

    1)  wizytę lekarza ZR w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,

    2)  wizytę pielęgniarki ZR w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu,

    3) rehabilitację ruchową – jej zakres i częstość ustala Koordynator Rehabilitacji w uzgodnieniu z lekarzem ZR (konieczna akceptacja Członka Zarządu ds. podmiotu leczniczego),

     4)  porady psychologiczne i psychoterapię – zakres i częstość ustala Koordynator Psychologów w uzgodnieniu z lekarzem ZR (konieczna akceptacja Członka Zarządu ds. podmiotu leczniczego).

 1. W przypadku nieobecności lekarza lub pielęgniarki ZR, ich zadania u pacjenta czasowo przejmują lekarz dyżurny lub pielęgniarka dyżurna KHD.
 1. Obowiązki rodziców/opiekunów prawnych dziecka wobec KHD:

      1) Rodzice/opiekunowie prawni dziecka powinni dostarczyć lekarzowi ZR dowód jego ubezpieczenia zdrowotnego. W razie braku takiego ubezpieczenia opieka lecznicza w KHD będzie świadczona dziecku bezpłatnie z odpowiednią adnotacją, zgodnie z art. 2, pkt. 1.3)  ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych z 7 lipca 2011 roku.

      2) Rodzice/opiekunowie prawni dziecka powinni udostępnić personelowi ZR dokumentację medyczną, która stawowi o zakończeniu, odstąpieniu lub braku możliwości leczenia przyczynowego choroby podstawowej.

      3) Rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązują się przestrzegać zaleceń ZR, a w przypadku odstąpienia od ich realizacji zobowiązują się natychmiast powiadomić o tym członków tego zespołu.

 1. Wypisanie dziecka z KHD, jeżeli okoliczności szczególne nie stanowią inaczej, następuje:

     1)  z chwilą zgonu dziecka,

     2)  gdy stan zdrowia dziecka nie wymaga dalszego leczenia w KHD,

     3)  na żądanie rodziców/opiekunów dziecka.

§6

 

Organizacja pracy i zadania poszczególnych jednostek KHD oraz warunki ich współdziałania dla  zapewnienia  sprawnego i efektywnego  działania  Hospicjum  pod  względem diagnostyczno – leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno -gospodarczym.

 1. W ramach Zarządu Fundacji Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci ks. Józefa Tischnera działalnością KHD kieruje Członek Zarządu ds. podmiotu leczniczego.
 1. Członek Zarządu ds. podmiotu leczniczego pełni jednocześnie funkcję Koordynatora Zespołu Lekarskiego i nadzoruje pracę zespołu pielęgniarskiego, psychologów i rehabilitantów.
 1. Struktura organizacyjna KHD:

     1)  Członek Zarządu ds. podmiotu leczniczego KHD

a) Koordynator zespołu lekarskiego, podlegający mu zespół lekarski,

b) Członek Zarządu ds. pielęgniarstwa i sprzętu medycznego, podlegający mu zespół pielęgniarski,

c) Koordynator Rehabilitacji, podlegający mu zespół rehabilitacji

d) Koordynator Psychologów, podlegający mu zespół psychologów

e) Pracownik Biura Fundacji ds. Podmiotu Leczniczego.

                      

 1. Do obowiązków Członka Zarządu ds. podmiotu leczniczego w szczególności należy:

       1) opiniowanie kandydatów i zatrudnianie personelu posiadającego odpowiednie kwalifikacje do pracy w KHD,

       2) organizowanie pracy podległym pracownikom, warunkującej zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy,

       3) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny pracy przez podległych pracowników

       4) podejmowanie decyzji w sprawach wynagradzania, oceny, karania i zwalniania pracowników, ustalanie zasad współpracy ze zleceniobiorcami,

       5)   zapewnienie prawidłowości realizacji świadczeń medycznych u podopiecznych KHD,

       6)  zapewnienie prawidłowości wykonania kontraktu z MOW NFZ na realizację świadczeń w zakresie „opieka paliatywna i hospicyjna –  świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci oraz  perinatalna opieka paliatywna”,

       7)  przyjmowanie nowych pacjentów do KHD,

       8)  reprezentowanie Hospicjum w kontaktach z MOW NFZ w zakresie:

a) prowadzenia miesięcznych rozliczeń kontraktu na realizację świadczeń leczniczych „opieka hospicyjna – hospicjum domowe dla dzieci,

b) prowadzenie negocjacji z MOW NFZ w zakresie uzyskania kontraktu na realizację świadczeń leczniczych „opieka paliatywna i hospicyjna –  świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci oraz  perinatalna opieka paliatywna”,

c) podpisanie umów i ich aneksów z MOW NFZ na realizację świadczeń leczniczych  „opieka paliatywna i hospicyjna –  świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci oraz  perinatalna opieka paliatywna”.

      5. Koordynator Zespołu Lekarskiego

     1)  nadzoruje pracę zespołu lekarskiego,

     2)  ustala grafik dyżurów miesięcznych dla zespołu lekarskiego,

     3)  zatwierdza wykaz dyżurów lekarskich,

     4)  zatwierdza indywidualne wykazy godzin wypracowanych przez lekarzy ZR przed ich przedstawieniem do naliczenia wynagrodzenia.

 1. Zespół lekarski KHD – zadania lekarza ZR:

     1) odbywanie regularnych wizyt patronażowych u przypisanych pacjentów (nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu),

     2) ocena stanu klinicznego na podstawie badania podmiotowego i przedmiotowego oraz zleconych podstawowych badań diagnostycznych niezbędnych do oceny aktualnego stanu klinicznego pacjenta w przypadku jego destabilizacji,

     3) informowanie rodziców o koniecznych konsultacjach specjalistycznych – skierowania na te konsultacje, po zapoznaniu się ze stanem dziecka, wystawia lekarz POZ,

     4) przekazywanie szczegółowych zaleceń (także w formie pisemnej) rodzicom/opiekunom chorego odnośnie leczenia,

     5) koordynacja pracy zespołu hospicyjnego u danego pacjenta

     6) zgłaszanie Kierownikowi KHD lub Pielęgniarce Koordynującej szczególnych sytuacji i potrzeb dotyczących pacjentów i ich rodzin,

     7) staranne prowadzenie dokumentacji medycznej,

     8) sprawowanie całodobowych dyżurów lekarskich pod telefonem z możliwością natychmiastowego wyjazdu do pacjentów Hospicjum, dla zapewnienia całodobowej opieki lekarskiej.

 1. Członek Zarządu ds. pielęgniarstwa i sprzętu medycznego:

    1)  koordynuje działania socjalne oraz zaopatrzeniem w sprzęt medyczny i środki zużywalne u podopiecznych KHD.

    2)  odpowiada za zaopatrzenie w sprzęt medyczny, leki, środki i materiały opatrunkowe znajdujące się w dyspozycji KHD.

    3)  odpowiada za właściwe przechowywanie i zabezpieczenie oraz wydawanie i utylizowanie sprzętu, leków, środków opatrunkowych i produktów żywnościowych.

   4)  kieruje pracą zespołu pielęgniarskiego,

   5)  ustala planu dyżurów dla personelu pielęgniarskiego,

   6)  zatwierdza wykaz dyżurów pielęgniarskich,

   7)  zatwierdza indywidualne wykazy godzin wypracowanych przez pielęgniarki ZR przed   ich przedstawieniem do naliczenia wynagrodzenia,

   8)  pod nieobecność Członka Zarządu ds. podmiotu leczniczego przyjmuje zgłoszenia pacjentów do KHD.

 1. Zespół pielęgniarski – zadania pielęgniarki ZR:

     1) odbywanie regularnych wizyt patronażowych u przypisanych pacjentów (nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu) i wykonywanie wynikających z posiadanych kompetencji czynności pielęgnacyjnych,

     2) przekazywanie zaleceń rodzicom/opiekunom dziecka odnośnie jego pielęgnacji,

     3) współpraca z pozostałymi członkami ZH w zakresie prowadzonej opieki leczniczej,

     4) dbałość o czystość i sprawność techniczną narzędzi, sprzętu i aparatury niezbędnej    do wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-terapeutycznych,

     5) zgłaszanie Członkowi Zarządu ds. podmiotu leczniczego lub  Członkowi Zarządu      ds. pielęgniarstwa i sprzętu medycznego  szczególnych sytuacji i potrzeb dotyczących pacjentów i ich rodzin,

     6) staranne prowadzenie dokumentacji medycznej,

     7) sprawowanie całodobowych dyżurów pielęgniarskich pod telefonem z możliwością natychmiastowego wyjazdu do pacjentów KHD w celu zapewnienia całodobowej opieki pielęgniarskiej.

 1. Koordynator Rehabilitacji:

      1) kieruje pracą zespołu rehabilitantów,

      2) ustala wraz z lekarzem ZR zakres i częstość rehabilitacji u poszczególnych pacjentów KHD,

      3) koordynuje zaopatrzeniem pacjentów KHD w sprzęt rehabilitacyjny,

      4) zatwierdza wykaz przeprowadzonych zabiegów rehabilitacyjnych,

      5) zatwierdza indywidualne wykazy godzin wypracowanych przez rehabilitantów ZR przed ich przedstawieniem do naliczenia wynagrodzenia.

 1. Zespół rehabilitacji – zadania rehabilitantów KHD:

      1) prowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych w domu chorego dziecka zgodnie z harmonogramem ustalanym przez Koordynatora Rehabilitacji we współpracy z lekarzem ZR,

      2) instruktaż rodziców/opiekunów chorego dziecka w zakresie możliwych do przeprowadzanie przez nich elementów rehabilitacji,

      3) dbałość o czystość i sprawność techniczną sprzętu rehabilitacyjnego,

      4) współpraca z pozostałymi członkami ZR w zakresie prowadzonej opieki leczniczej,

      5) zgłaszanie Członkowi Zarządu ds. podmiotu leczniczego lub  Członkowi Zarządu ds. pielęgniarstwa i sprzętu medycznego lub Koordynatorowi Rehabilitacji szczególnych sytuacji i potrzeb dotyczących pacjentów i ich rodzin,

      6) staranne prowadzenie dokumentacji medycznej.

 1. Koordynator Psychologów:

      1) kieruje pracą zespołu psychologów,

      2) ustala wraz z lekarzem ZR zakres i częstość pomocy psychologicznej prowadzonej u poszczególnych pacjentów KHD,

      3) zatwierdza wykaz konsultacji psychologicznych i zabiegów psychoterapii,

      4) zatwierdza indywidualne wykazy godzin wypracowanych przez psychologów ZR przed ich przedstawieniem do naliczenia wynagrodzenia.

 1. Zespół psychologów – zadania psychologa ZR:

      1) prowadzenie opieki psychologicznej  zgodnie z potrzebami pacjenta i jego rodziny oraz harmonogramem ustalonym przez Koordynatora Psychologów we współpracy z lekarzem ZR,

      2) prowadzenie opieki nad osieroconymi oraz pomoc w czasie żałoby zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Koordynatora Psychologów,

      3) współpraca z pozostałymi członkami ZR w zakresie prowadzonej opieki leczniczej

      4) zgłaszanie Członkowi Zarządu ds. podmiotu leczniczego lub  Członkowi Zarządu ds. pielęgniarstwa i sprzętu medycznego lub Koordynatorowi Psychologów szczególnych sytuacji i potrzeb dotyczących pacjentów i ich rodzin,

      5) staranne prowadzenie dokumentacji medycznej.

 1. Pracownik Biura Fundacji – zadania:

       1) prowadzenie spraw administracyjnych KHD,

       2) sporządzanie i ewidencjonowanie dokumentacji związanej z pracą KHD,

       3) sporządzanie wykazów do rozliczeń księgowych,

       4) pomoc w archiwizacji dokumentacji medycznej.

§7

 

 1. W procesie udzielania świadczeń leczniczych KHD współpracuje z innymi podmiotami wykonującymi działalność medyczną, w zakresach:

       1) zapewnienia zaplecza diagnostycznego – z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie,

       2) kierowania pacjentów na niezbędne konsultacje specjalistyczne i do przeprowadzania koniecznych zabiegów chirurgicznych oraz przyjęcia dziecka do koniecznej hospitalizacji – z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie,

       3) sterylizacji sprzętu wielorazowego użytku – z podmiotem zewnętrznym usługodawcą w zakresie sterylizacji sprzętu medycznego, wg zawartej umowy,

       4) transportu i utylizacji odpadów medycznych – z podmiotem zewnętrznym- usługodawcą w zakresie transportu, utylizacji i likwidacji odpadów medycznych, wg zawartej umowy.

 1. W czasie korzystania ze świadczeń innych podmiotów leczniczych finansowanych przez NFZ pacjent musi być wypisany z KHD.

§8

 

 1. KHD nie pobiera opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej w przypadku

      1) udostępniania jej rodzicom/opiekunom prawnym dziecka bądź osobie upoważnionej przez nich,

      2) jednostkom organizacyjnymi opieki zdrowotnej, osobom wykonywającym zawód medyczny, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewniania dalszego leczenia pacjenta,

      3) właściwym do spraw zdrowia organom państwowym oraz organom samorządu lekarskiego w zakresie niezbędnym do wykonywania kontroli i nadzoru,

      4) organom rentowym lub zakładom ubezpieczeniowym w związku z prowadzonym przez nich postępowaniem.

§9

 

KHD nie udziela odpłatnych świadczeń zdrowotnych.

           §10

 

Niniejszy Regulamin Organizacyjny Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci wchodzi w życie z dniem jego podpisania.