Statut Fundacji

„Fundacja Krakowskie Hospicjum dla Dzieci imienia księdza Józefa Tischnera”

tekst jednolity

Dział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Krakowskie Hospicjum dla Dzieci imienia księdza Józefa Tischnera”, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez założyciela: Adama Macieja dwojga imion Cieślę określonego dalej „Fundatorem” na mocy oświadczenia woli złożonego w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza Waldemara Wajdę w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul. J. Piłsudskiego 40/3, dnia 30 marca 2004 roku pod numerem repertorium A 2218/2004.
 1. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. Nr 46, Poz. 203 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, Poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz na zasadach określonych w niniejszym Statucie.

 

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
 2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 3. Fundacja ma prawo powoływania podległych sobie jednostek organizacyjnych poprzez tworzenie zakładów, oddziałów, filii i pracowni oraz współdziałania z innymi fundacjami i organizacjami dla realizacji jej statutowych celów.
 4. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub zbliżonym charakterze działania.
 5. Fundacja może uczestniczyć w spółkach i innych formach prawnych.

§ 4

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 5

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Zdrowia.

§ 6 

 1. Fundacja używa pieczęci z napisem

„Fundacja Krakowskie Hospicjum dla Dzieci imienia księdza Józefa Tischnera”.

 1. Fundacja używa wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 7

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

 

Dział II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 8

Celem  Fundacji jest:

 1. świadczenie opieki, wspieranie dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, cierpiących na schorzenia ograniczające życie, w szczególności przez świadczenie opieki paliatywnej oraz pomoc ich rodzinom. Opieka paliatywna nad dziećmi i młodzieżą ze schorzeniami ograniczającymi życie jest aktywnym i całościowym podejściem obejmującym fizyczne, emocjonalne, społeczne i duchowe elementy. Skupia się na podniesieniu jakości życia dziecka i wspieraniu rodziny. Obejmuje leczenie nieprzyjemnych objawów, niesienie ulgi i wytchnienia rodzinie oraz opiekę w czasie umierania i w okresie żałoby. Celem opieki paliatywnej nie jest przedłużanie ani skracanie życia, ale poprawa jego jakości,
 2. zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób, o których mowa w punkcie 1) oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka,
 3. wspieranie w żałobie rodzin dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, którzy zmarli z powodu innych przyczyn niż schorzenia ograniczające życie,
 4. rozwijanie modelu domowej opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi,
 5. współpraca z innymi instytucjami, organizacjami oraz stowarzyszeniami świadczącymi pomoc chorym dzieciom,
 6. świadczenie pomocy w stosunku do dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, których sytuacja materialna jest szczególnie trudna i uniemożliwia tym osobom bytowanie w warunkach odpowiadających godności człowieka,
 7. podejmowanie działań w ramach pomocy społecznej mających na celu umożliwienie osobom  i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
 8. ochrona i upowszechnianie intelektualnego dorobku księdza profesora Józefa Tischnera oraz współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami, instytucjami, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 9. Świadczenie perinatalnej opieki paliatywnej poprzez wsparcie  psychologiczne, medyczne, socjalne, duchowe udzielane rodzinie oczekującej narodzin dziecka i samemu dziecku w sytuacji, gdy diagnoza prenatalna wskazuje na chorobę nieuleczalną ograniczającą jego życie.

§ 9

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego:
  1. organizowanie i finansowanie ośrodków opieki nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi  w szczególności ośrodków opieki paliatywnej i opieki paliatywnej perinatalnej,
  2. pomoc rzeczową i finansową dla rodzin żyjących pacjentów, umożliwiającą im sprawowanie opieki w domu oraz pomoc finansową dla rodzin w okresie żałoby,
  3. organizowanie i finansowanie programu wsparcia w żałobie dla dorosłych i dzieci polegającego na pomocy w rozwiązywaniu problemów psychologicznych i duchowych świadczonej przez psychologów, lekarzy, pedagogów i duchownych oraz innych specjalistów,
  4. organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej w zakresie materiałów szkoleniowych i naukowych z zakresu opieki paliatywnej i opieki paliatywnej perinatalnej,
  5. prowadzenie i finansowanie badań naukowych z zakresu opieki paliatywnej, opieki paliatywnej perinatalnej i leczenia bólu,
  6. współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi  w zakresie objętym celami Fundacji a w szczególności z osobami i środowiskami zaangażowanymi w dziedzinie rozwoju opieki paliatywnej i opieki paliatywnej perinatalnej,
  7. nawiązywanie i utrzymywanie stosunków z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami w zakresie celów Fundacji,
  8. organizowanie i finansowanie konferencji naukowych, sympozjów, seminariów,
  9. organizowanie i finansowanie kursów i staży indywidualnych, jako form kształcenia w dziedzinie opieki paliatywnej i opieki paliatywnej perinatalnej  dla personelu medycznego,  pracowników hospicjów oraz  innych osób zainteresowanych zagadnieniami opieki paliatywnej i opieki paliatywnej perinatalnej,
  10. organizowanie i finansowanie naboru i szkolenia wolontariuszy dla potrzeb opieki paliatywnej i opieki paliatywnej perinatalnej,
  11. świadczenie pomocy finansowej lub rzeczowej dla organizacji wymienionych w paragrafie 8 ustęp 5)
  12. kryteria świadczonej pomocy społecznej poprzez Fundację zawarte w § 8, pkt. 7):
   a) rodzaj, forma i rozmiar świadczenia są odpowiednie do okoliczności uzasadniających ich udzielenie,
   b) potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy Fundacji są uwzględniane, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej,
   c) decyzje o kwalifikacji udzielonego świadczenia są podejmowane w drodze uchwały Zarządu Fundacji.
  13. organizowanie i finansowanie różnych form ochrony i upowszechniania intelektualnego dorobku księdza profesora Józefa Tischnera,
  14. współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi w celu pozyskiwania środków na działalność Statutową Fundacji,
  15. współpraca z innymi placówkami świadczącym pomoc chorym dzieciom.
 2. Działalność określona w ust. 1 jest wyłączną działalnością statutową Fundacji, z zastrzeżeniem Działu V Statutu.
 3. Dla osiągnięcia swoich celów Statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 4. Prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej wymaga rachunkowego wyodrębnienia każdej z tych form w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

 

Dział III

ORGANY FUNDACJI

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 10

 1. Rada Patronacka jako ciało doradcze i opiniotwórcze, składa się z osób zaufania publicznego, do kompetencji której z zastrzeżeniem punktu 3 należy powoływanie i odwoływanie Członków Rady Fundacji.
  1) Członków Rady Patronackiej powołuje i odwołuje Fundator.
  2) Członkostwo w Radzie Patronackiej ustaje:
          a) z chwilą śmierci Członka,
          b) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo lub w przypadku postępowania rażąco sprzecznego z zasadami współżycia społecznego,
          c) rezygnacji.
 2. Organami Fundacji są:
  a) Rada Fundacji,
  b) Zarząd Fundacji.
 3. Powołania pierwszych organów władz Fundacji dokonuje Fundator.
 4. O ile Statut nie stanowi inaczej, decyzje oraz uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków danego organu. W razie równiej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji lub Prezesa Zarządu.
 5. Fundacja może wykonywać swoje zadania przy pomocy Biura Fundacji.
 6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie Fundacji.

 

Rozdział II

Rada Fundacji

§ 11

 1. Członków Rady Fundacji z zastrzeżeniem § 10 pkt 3 powołuje na czas nieoznaczony i odwołuje Rada Patronacka na mocy uchwały podjętej zwykłą większością głosów przy obecności minimum połowy jej członków, którzy:
  a) nie mogą pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z Członkami Zarządu,
  b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 
  c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
 2. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 osób.
 3. Pierwszy skład Rady Fundacji powołuje Fundator.
 4. Członkiem Rady Fundacji jest Fundator z tym zastrzeżeniem, że członkostwo jego w  Radzie Fundacji ustaje na czas sprawowania funkcji w Zarządzie Fundacji.
 5. Rada Patronacka na mocy uchwały podjętej zwykłą większością głosów przy obecności minimum połowy jej członków może odwołać poszczególnych Członków Rady Fundacji lub całą Radę Fundacji w przypadku gdy jej działalność przynosi szkody Fundacji.
 1. a) Rada Fundacji może nadawać osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla realizacji celów Fundacji, Tytuł Sponsora Fundacji, który ma charakter osobisty,
  b) Rada Fundacji może nadawać Tytuł Złotego Sponsora Fundacji, osobom fizycznym lub prawnym, które udzielą pomocy w wysokości umożliwiającej objęcie opieką jednego dziecka w skali roku, 
  c) Osoby posiadające tytuły, o których mowa w pkt a) i pkt b) nie są Członkami  Rady Fundacji w rozumieniu niniejszego Statutu. 

§ 12

Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach nadzorczych i kontrolnych.

§ 13

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 1. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Fundacji,
 2. uchwalanie wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji,
 3. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, udzielanie mu corocznego absolutorium,
 4. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
 5. kontrolowanie stanu majątkowego Fundacji,
 6. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do spółek,
 7. ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania Członków Zarządu,
 8. uchwalanie regulaminu Rady Fundacji,
 9. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,
 10. uchwalanie aktów wewnętrznych Fundacji,
 11. sprawowanie kontroli i nadzoru nad działalnością Fundacji i Zarządu Fundacji,
 12. podejmowanie uchwał o likwidacji Fundacji,
 13. podejmowanie uchwał o połączeniu z inną fundacją,
 14. podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu i celu Fundacji.

§ 14

 1. Rada Fundacji na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 głosów osób uprawnionych do głosowania powołuje ze swego grona i odwołuje Przewodniczącego Rady Fundacji,  wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Powołanie następuje na czas nieokreślony.
 2. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Fundacji organizuje pracę Rady Fundacji oraz reprezentuje Radę na zewnątrz.
 3. Szczegółowy zakres obowiązków Przewodniczącego Rady Fundacji, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, tryb ich wyboru, prócz postanowień niniejszego Statutu określa regulamin Rady Fundacji.

§ 15

 1. Zwyczajne posiedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej jeden raz w danym roku kalendarzowym w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego
 2. W razie potrzeby Rada Fundacji może zebrać się na posiedzeniu nadzwyczajnym.
 3. O terminie posiedzenia Rady Fundacji Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący zawiadamia pozostałych Członków na co najmniej dwa tygodnie przed planowanym posiedzeniem.
 4. Uchwały Rady Fundacji z zastrzeżeniem §14 pkt 1 oraz 34, § 35 pkt 3 oraz § 36 pkt 2 zapadają zwykłą większością głosów, niezależnie od liczby członków obecnych na posiedzeniu z tym, że wymagana jest  obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady oraz, że wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o miejscu, terminie  i porządku obrad. 

§ 16

 1. Rada Fundacji może powołać dodatkowe organy Fundacji.
 2. Rada Fundacji może powołać lub odwołać członków dodatkowych organów Fundacji.

 

Rozdział III

Zarząd Fundacji 

§ 17

 1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób w tym z Prezesa Fundacji. Jego członkowie nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 2. Z zastrzeżeniem treści pkt.3 Zarząd w tym Prezes Fundacji jest powoływany i odwoływany przez Radę Fundacji. Powołanie Zarządu w tym Prezesa Fundacji następuje na czas nieoznaczony.
 3. Pierwszy Zarząd Fundacji, w tym Prezesa powołuje Fundator.
 4. Rada Fundacji może odwołać poszczególnych Członków Zarządu lub cały Zarząd w przypadku gdy nie realizuje on w sposób dostateczny celów Fundacji lub w inny sposób jego działalność przynosi szkody Fundacji.
 5. Jeżeli wskutek ustąpienia, śmierci lub odwołania zgodnie z pkt. 4 niniejszego paragrafu członków Zarządu lub z innych przyczyn jego skład obniży się poniżej dolnej granicy określonej w pkt 1, Rada Fundacji uzupełni niezwłocznie skład Zarządu do wysokości określonej przez niniejszy Statut.

§ 18

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Rady Fundacji. 
 3. Swoje zadania Zarząd zobowiązany jest wykonywać z należytą starannością przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień niniejszego Statutu, regulaminu  i uchwał powziętych przez Radę Fundacji.

§ 19

   Pracami Zarządu kieruje jego Prezes.

§ 20

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na miesiąc w stałym terminie ustalonym w regulaminie pracy Zarządu. 
 2. Prezes Zarządu Fundacji może zwołać dodatkowe posiedzenie Zarządu.
 3. O terminie dodatkowego posiedzenia Zarządu Prezes Zarządu Fundacji zawiadamia jego Członków co najmniej jeden dzień przed planowanym posiedzeniem.   

§ 21

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych  do głosowania.
 2. W przypadku równości głosów decydujący jest głos Prezesa.

§ 22

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa samodzielnie Prezes Zarządu Fundacji lub dwóch członków Zarządu Fundacji łącznie.
 2. Zarząd może w drodze uchwały ustanawiać pełnomocników do załatwiania konkretnych spraw.

§ 23

Do szczegółowego zakresu działania Zarządu Fundacji należy:

 1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 2. opracowywanie wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji,
 3. sporządzania sprawozdań z działalności Fundacji,
 4. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 5. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,
 6. zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów,
 7. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i ponoszenie odpowiedzialności za realizację jej celów Statutowych,
 8. organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji,
 9. ustalanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji.

§ 24

 1. Do zadań Prezesa Zarządu Fundacji należy w szczególności prowadzenie bieżących prac Fundacji, organizowanie prac Zarządu i wykonywanie jego uchwał.
 2. Prezes Fundacji jest zwierzchnikiem pracowników Fundacji.

§ 25

 1. Zarząd może powołać Dyrektora do bieżącego kierowania pracami Fundacji.
 2. Zarząd może zatrudniać pracowników biura Fundacji w ramach realizowania celów Statutowych Fundacji.
 3. Zarząd może powoływać zespoły doradcze.
 4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.

 

Dział IV

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 26

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski składający się z wkładów gotówkowych wniesionych przez Fundatora o łącznej wartości 7 000 złotych oraz składniki majątkowe nabyte w czasie działalności  Fundacji pochodzące z:

 1. darowizn, spadków, zapisów i innego rodzaju przysporzeń majątkowych wniesionych przez osoby fizyczne, osoby prawne, instytucje nie posiadające osobowości prawnej obywateli państw obcych lub ośrodki zagraniczne,
 2. dotacji i subwencji osób prawnych,
 3. nieruchomości i ruchomości nabytych przez Fundację,
 4. dywidend i zysków z akcji i udziałów,
 5. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych pozyskane przez Fundację z lokat w bankach, funduszach inwestycyjnych i papierów wartościowych,
 6. dochodów z działalności gospodarczej,
 7. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.

§ 27

 1. Dysponowanie środkami pochodzącymi ze źródeł wymienionych w §26 pkt. 1 winno uwzględniać życzenia ofiarodawców co do przeznaczenia przekazanych Fundacji sum pieniężnych lub środków rzeczowych. 
 2. W przypadku niemożności wykorzystania z obiektywnych lub losowych przyczyn datków kierowanych na określoną chorą osobę, kwota ta przekazana jest na rzecz Fundacji i o jej przeznaczeniu decyduje Zarząd.

§ 28

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe w oparciu o zasady ustalone w odpowiednich przepisach obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej. 
 2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności Statutowej.

§ 29

 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi Członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”.
 2. W Fundacji zabronione jest:

a) przekazywanie majątku Fundacji  na rzecz  Członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

b) wykorzystywanie majątku na rzecz Członków organów Fundacji lub pracowników  Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

c) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 30

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku wprost wyłącznie w sytuacji, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. W innym przypadku Zarząd może złożyć jedynie oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, lub spadek odrzucić.

 

Dział V

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 31

 1. Dla zapewnienia bytu Fundacji w tym realizacji jej celów statutowych, Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, działalność gospodarczą.
 2. Zakres działalności gospodarczej określa załącznik do niniejszego Statutu.
 3. Dochód z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie na realizację działalności statutowej. 
 4. W przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej wartość środków       przeznaczonych na prowadzenie tej działalności z majątku Fundacji wyniesie 1.000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc).

§ 32

Całością spraw związanych z działalnością gospodarczą zajmował się będzie Zarząd Fundacji, bądź poszczególni jego Członkowie w granicach umocowania udzielonego przez Zarząd.

§ 33

 1. Działalność gospodarcza będzie prowadzona przez Fundację lub przez wyodrębnione organizacyjnie uchwałą Zarządu przedstawicielstwa, biura, zakłady i inne placówki.
 2. Wszystkie placówki prowadzące działalność gospodarczą podlegają Zarządowi Fundacji i działają na podstawie regulaminów określanych przez Zarząd.
 3. Zasady organizacji oraz gospodarki finansowej i ewidencji kasowej określają obowiązujące przepisy oraz regulamin działalności gospodarczej uchwalony przez Zarząd Fundacji.
 4. Zakres działania placówek prowadzących działalność gospodarczą oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników Zakładów określają uchwalane przez Zarząd regulaminy organizacyjne Zakładów.
 5. Placówkami prowadzącymi działalność gospodarczą zarządzają powoływani i odwoływani przez Zarząd Dyrektorzy, reprezentujący Fundację w sprawach związanych z bieżącą działalnością Zakładów na podstawie i w granicach udzielanych im przez Zarząd pełnomocnictw.
 6. Rok obrotowy będzie rokiem kalendarzowym.

 

Dział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34

 1. Zmiana Statutu i celu Fundacji wymaga uchwały Rady Fundacji.
 2. Uchwała o zmianie Statutu podejmowana jest większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Rady Fundacji.
 3. Zmiana statutowego celu Fundacji wymaga uchwały podjętej jednomyślnie w obecności pełnego składu Rady Fundacji.

 

§ 35

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może się połączyć z inną fundacją.
 2. Połączenie, o którym mowa powyżej, nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec  istotnej zamianie statutowy cel Fundacji.
 3. Decyzję w przedmiocie połączenia Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie w obecności pełnego składu Rady, po uprzednim zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.

§ 36

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku lub w przypadkach wskazanych w ustawie.
 2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały w obecności pełnego składu Rady. 
 3. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji. 
 4. Do podstawowych zadań likwidatora należy:
  1. zawiadomienie właściwego ministra (wojewody) i sądu rejestrowego o otwarciu likwidacji,
  2. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji,
  3. zakończenie bieżących spraw Fundacji,
  4. ściąganie wierzytelności i wypełnienie zobowiązań Fundacji, 
  5. zawiadomienie właściwego ministra (wojewody) oraz sądu rejestrowego
   o zakończeniu likwidacji.
 •  
 1. Szczegółowe przeznaczenie składników majątku pozostałego po likwidacji Fundacji określa Rada Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Składniki te będą przekazane zakładom opieki paliatywnej dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych działającym na trenie Polski.

§ 37

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Załącznik:

„Przedmiot działalności gospodarczej Fundacji:

 

I. Przeważający przedmiot działalności: Opieka zdrowotna. PKD 86.

II. Pozostałe przedmioty działalności:

 1. Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji. PKD 18.
 2. Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń. PKD 33.
 3. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi. PKD 46.
 4. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. PKD 47.
 5. Zakwaterowanie. PKD 55.
 6. Działalność usługowa związana z wyżywieniem. PKD 56.
 7. Działalność wydawnicza. PKD 58.
 8. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych.  PKD 59.
 9. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana.  PKD 62.
 10. Działalność usługowa w zakresie informacji. PKD 63.
 11. Badania naukowe i prace rozwojowe. PKD 72.
 12. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej. PKD 73.
 13. Wynajem i dzierżawa. PKD 77.
 14. Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała. działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane. PKD 79.
 15. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej. PKD 82.
 16. Edukacja. PKD 85.
 17. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem. PKD 87.
 18. Pomoc społeczna bez zakwaterowania. PKD 88.
 19. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką. PKD 90.
 20. Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna. PKD 93.
 21. Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego. PKD 95.”