O pomocy rodzinie

W ramach działalności naszego Hospicjum pomagamy rodzinom na bardzo wielu płaszczyznach. Oprócz tej podstawowej, podyktowanej stanem chorego dziecka opieki: medycznej, pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej i psychologicznej, pod swoje skrzydła bierzemy całą rodzinę naszego podopiecznego. Organizujemy wyjazdy wakacyjne i zimowe, coroczne wspólne pobyty w Łopusznej, uroczystości związane ze Świętami Bożego Narodzenia, Mikołajki, koncerty.

Czasem nasza dodatkowa pomoc rodzinom ujawnia się w stypendiach przyznawanych zdrowym dzieciom – rodzeństwu dziecka będącego pod opieką Hospicjum. Czasem to zaproszenie do udziału w prowadzonych przez naszych specjalistów grupach wsparcia dla rodziców i rodzeństwa, które ułatwiają akceptację i adaptację do trudnej sytuacji, w której znajduje się przecież cała rodzina. A bywa także, że nasze wspieranie rodzin to konkretna pomoc materialna – refundacja leków, sprzętu medycznego, zapomogi finansowe czy organizacja niezbędnego remontu.

Każda taka pomoc dobierana jest indywidualnie. Dostosowujemy ją do realnych potrzeb danej rodziny oraz analizujemy pod kątem aktualnych możliwości finansowych Hospicjum.

Niemniej głównym założeniem naszej pracy jest to, aby żadna rodzina, z którą skrzyżowały się nasze ścieżki, nie była pozostawiona sama sobie – także w momencie wypisania dziecka z Hospicjum, bądź jego odejścia.

Mottem naszej pracy są słowa naszego patrona księdza Józefa Tischnera „Miłość nas rozumie”, bo : „Tym, co dźwiga, podnosi i wznosi ku górze, jest miłość.” (ks. J.Tischner)

 

§6 punkt 5 Regulaminu Zarządu Fundacji zatwierdzonego przez Radę Fundacji:

Dla polepszenia i usprawnienia realizacji celów Fundacji zawartych w § 8 Statutu Fundacji zarządzamy:

  1. Utworzenie Zespołu Rodzinnego dla każdego podopiecznego Hospicjum i jego rodziny,
  2. Zespół Rodzinny składa się z lekarza, pielęgniarki, psychologa i ewentualnie rehabilitanta, pracownika socjalnego lub innej delegowanej osoby,
  3. Zespół Rodzinny realizuje swoje zadania w uzgodnieniu z Zarządem Fundacji poprzez:
    1. pracę każdego jej członka w ramach wykonywanego zawodu lub przydzielonych czynności przez Zarząd Fundacji,
    2. współpracę wszystkich członków danego Zespołu Rodzinnego rozumianą jako realizację ustalonych przez Zarząd Fundacji celów dla danego podopiecznego i jego rodziny (opiekunów prawnych),
  4. Celem nadrzędnym pracy każdego Zespołu Rodzinnego poprzez dialog, w szczególności z uwzględnieniem punktu 3) b), jest podążanie w takim kierunku, aby rodzina naszego podopiecznego mogła skoncentrować się na towarzyszeniu swojemu dziecku w chorobie i odchodzeniu.